HAC EL A/S CVR-nr 42851469

Status: AKTIV

Grønningen 13 8620 Kjellerup

Årets resultat:
2022: 10
Bruttofortjeneste:
2022: 567
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022
Nettoomsætning -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 567
Årets resultat 10
Egenkapital I alt 550
Status balance 1.522


Beløb i 1000 2022-09
Valuta DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning -
Bruttofortjeneste 567
Personaleomkostninger -511
Af- og nedskrivninger -12
Driftsresultat 44
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder -
Andre finansielle omkostninger -
Resultat før skat 13
Skat af årets resultat -
Årets resultat 10
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver -
Immaterielle anlægsaktiver i alt -
Grunde og bygninger -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 170
Materielle anlægsaktiver i alt 170
Anlægsaktiver i alt 170
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer -
Forudbetalinger for varer -
Varebeholdninger i alt 144
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 481
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -
Andre tilgodehavender -
Periodeafgrænsningsposter 55
Tilgodehavender i alt 711
Likvide beholdninger 497
Omsætningsaktiver i alt 1.352
Aktiver i alt 1.522
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 400
Overført resultat 150
Foreslået udbytte for regnskabsåret -
Egenkapital i alt 550
Hensættelse til udskudt skat 3
Hensatte forpligtelser i alt 3
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 300
Selskabsskat -
Anden gæld -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 969
Gældsforpligtelser i alt 969
Passiver i alt 1.522

Personer

HAC EL A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

HAC EL A/S blev etableret den 18-11-2021 og holder til på adressen Grønningen 13 8620 Kjellerup. Selskabets formål er at udføre konsulentbistand og handel med elmaterialer samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden HAC EL A/S (CVR: 42851469) er AKTIV

CVR nummer

42851469

Adresse

Grønningen 13
8620 Kjellerup

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

18-11-2021

Personer

Stamdata for HAC EL A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
SILKEBORG
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1027745780
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
620200 / Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
18-11-2021 - 22-06-2022
432100 / El-installation
23-06-2022 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Claus Therkildsen ApS
18-11-2021 - 22-06-2022
HAC EL A/S
23-06-2022 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-11-2021 - 19-07-2022
Vinkelvej 8
8620 Kjellerup
SILKEBORG
20-07-2022 -
Grønningen 13
8620 Kjellerup
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2021-11-19
Slut på første regnskabsperiode:
2022-09-30
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder