JYSK TERMOGRAFI A/S CVR-nr 15254637

Status: AKTIV

Munkemarken 23, Thorning 8620 Kjellerup

Årets resultat:
2022: -153
2021: 64
Bruttofortjeneste:
2022: 258
2021: 57
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 258 57 -7 35
Årets resultat -153 64 -27 39
Egenkapital I alt 437 590 527 624
Status balance 1.220 1.340 761 884


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 258 57 -7 35
Personaleomkostninger -227 - - -
Af- og nedskrivninger -78 - - 0
Driftsresultat -48 57 -7 35
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -116 -10 -44 -15
Resultat før skat -163 81 -34 51
Skat af årets resultat 10 -17 7 -12
Årets resultat -153 64 -27 39
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 471 549 - -
Materielle anlægsaktiver i alt 471 549 - -
Anlægsaktiver i alt 471 549 - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35 29 5 5
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender - - - -
Periodeafgrænsningsposter 9 - - 0
Tilgodehavender i alt 44 32 15 5
Likvide beholdninger 80 41 663 194
Omsætningsaktiver i alt 749 790 761 884
Aktiver i alt 1.220 1.340 761 884
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 500 500 500 500
Overført resultat -63 90 27 54
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - 0 70
Egenkapital i alt 437 590 527 624
Hensættelse til udskudt skat 0 10 - -
Hensatte forpligtelser i alt 0 10 - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4 4 4 4
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 538 498 0 3
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 783 739 234 260
Gældsforpligtelser i alt 783 739 234 260
Passiver i alt 1.220 1.340 761 884

JYSK TERMOGRAFI A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 432100 El-installation.

JYSK TERMOGRAFI A/S blev etableret den 27-06-1991 og holder til på adressen Munkemarken 23, Thorning 8620 Kjellerup. Selskabets formål er handel, industri og håndværk og anden dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.

Status: Virksomheden JYSK TERMOGRAFI A/S (CVR: 15254637) er AKTIV


CVR nummer

15254637

Adresse

Munkemarken 23, Thorning
8620 Kjellerup

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27-06-1991

Stamdata for JYSK TERMOGRAFI A/S

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
A/S
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1000890204, 1011704065
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
453100 / El-installation
27-06-1991 - 29-09-2005
980000 / Uoplyst
30-09-2005 - 30-12-2007
432100 / El-installation
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
524510 / Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
27-06-1991 - 29-09-2005
Historik for virksomhedens navn
A/S BIRGER BRØDLØS ELEKTROINSTALLATØR
27-06-1991 - 27-08-2005
JYSK TERMOGRAFI A/S
28-08-2005 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
27-06-1991 - 10-01-2006
Højgårdsvej 24
8620 Kjellerup
KJELLERUP
11-01-2006 - 14-10-2006
Impgårdvej 10
8620 Kjellerup
KJELLERUP
15-10-2006 - 30-12-2006
Munkemarken 23
8620 Kjellerup
KJELLERUP
31-12-2006 -
Munkemarken 23
8620 Kjellerup
SILKEBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1991-05-01
Slut på første regnskabsperiode:
1992-09-30
Registreret kapital:
300.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Relaterede virksomheder