Host Odense Drift ApS CVR-nr 41526971

Status: AKTIV

Jernbanegade 18 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 1.299
2021: -1.542
Bruttofortjeneste:
2022: 17.320
2021: 14.540
Antal ansatte:
36
Beløb i 1000 2022 2021
Nettoomsætning - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 17.320 14.540
Årets resultat 1.299 -1.542
Egenkapital I alt -204 -1.502
Status balance 4.240 3.353


Beløb i 1000 2022-12 2021-12
Valuta DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - -
Bruttofortjeneste 17.320 14.540
Personaleomkostninger -15.573 -16.197
Af- og nedskrivninger -53 -37
Driftsresultat 1.694 -1.694
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - -
Andre finansielle omkostninger -131 -108
Resultat før skat 1.562 -1.802
Skat af årets resultat - -
Årets resultat 1.299 -1.542
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - -
Grunde og bygninger - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 599 230
Materielle anlægsaktiver i alt 599 230
Anlægsaktiver i alt 599 230
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - -
Forudbetalinger for varer 60 25
Varebeholdninger i alt 516 402
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 749 519
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - -
Andre tilgodehavender 304 125
Periodeafgrænsningsposter 147 169
Tilgodehavender i alt 1.200 1.073
Likvide beholdninger 1.924 1.648
Omsætningsaktiver i alt 3.641 3.123
Aktiver i alt 4.240 3.353
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40
Overført resultat -244 -1.542
Foreslået udbytte for regnskabsåret - -
Egenkapital i alt -204 -1.502
Hensættelse til udskudt skat 3 -
Hensatte forpligtelser i alt 3 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 225 34
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.396 522
Selskabsskat - -
Anden gæld 2.694 2.764
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.381 3.630
Gældsforpligtelser i alt 4.440 4.855
Passiver i alt 4.240 3.353

Host Odense Drift ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

Host Odense Drift ApS blev etableret den 13-07-2020 og holder til på adressen Jernbanegade 18 5000 Odense C. Selskabets formål er at investere i og drive hotel-, restaurant- og turistvirksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Host Odense Drift ApS (CVR: 41526971) er AKTIV


CVR nummer

41526971

Adresse

Jernbanegade 18
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-07-2020

Stamdata for Host Odense Drift ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1026045203
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
13-07-2020 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Host Odense Drift ApS
13-07-2020 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-07-2020 -
Jernbanegade 18
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2020-07-14
Slut på første regnskabsperiode:
2021-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktøren.

Relaterede virksomheder