FIRST HOTELS DANMARK ApS CVR-nr 35532447

Status: AKTIV

Jernbanegade 18 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 114
2021: 415
Bruttofortjeneste:
2022: -230
2021: 357
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -230 357 -1.913 -6.797
Årets resultat 114 415 -1.925 -7.171
Egenkapital I alt 545 431 -4.083 -2.158
Status balance 2.457 2.963 2.439 9.913


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste -230 357 -1.913 -6.797
Personaleomkostninger - - - 0
Af- og nedskrivninger - - - -
Driftsresultat - - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -39 -39 -83 -134
Resultat før skat -152 - -1.925 -6.571
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat 114 415 -1.925 -7.171
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - - -
Anlægsaktiver i alt - - 0 9.664
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 131 109 137 28
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 2.571 2.297 0
Andre tilgodehavender 2.321 124 0 187
Periodeafgrænsningsposter - 0 0 16
Tilgodehavender i alt 2.452 2.803 2.434 230
Likvide beholdninger 5 159 5 19
Omsætningsaktiver i alt 2.457 2.963 2.439 250
Aktiver i alt 2.457 2.963 2.439 9.913
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 90 90 80 80
Overført resultat 455 341 -4.163 -2.238
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 545 431 -4.083 -2.158
Hensættelse til udskudt skat - - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 284 47 0 36
Selskabsskat 0 222 599 599
Anden gæld 68 186 3.337 916
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.912 2.531 6.522 12.072
Gældsforpligtelser i alt 1.912 2.531 6.522 12.072
Passiver i alt 2.457 2.963 2.439 9.913

FIRST HOTELS DANMARK ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

FIRST HOTELS DANMARK ApS blev etableret den 18-11-2013 og holder til på adressen Jernbanegade 18 5000 Odense C. Selskabets formål er at sælge og varetage rettigheder knyttet til varemærket First Hotels i Danmark samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden FIRST HOTELS DANMARK ApS (CVR: 35532447) er AKTIV


CVR nummer

35532447

Adresse

Jernbanegade 18
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18-11-2013

Stamdata for FIRST HOTELS DANMARK ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1018904760
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551010 / Hoteller
18-11-2013 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
FIRST HOTELS DANMARK ApS
18-11-2013 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
18-11-2013 - 11-11-2014
Colbjørnsensgade 7
1652 København V
KØBENHAVN
12-11-2014 - 15-10-2017
Vesterbrogade 15 1
1620 København V
KØBENHAVN
16-10-2017 - 24-09-2019
Vester Voldgade 25
1552 København V
KØBENHAVN
25-09-2019 - 27-05-2020
Vester Voldgade 25
1552 København V
KØBENHAVN
28-05-2020 - 02-08-2020
Vester Voldgade 25
1552 København V
KØBENHAVN
03-08-2020 -
Jernbanegade 18
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2013-11-19
Slut på første regnskabsperiode:
2014-12-31
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af (i) 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, (ii) 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller (iii) af den samlede bestyrelse

Relaterede virksomheder