HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS CVR-nr 19065995

Status: AKTIV

Vindegade 45 5000 Odense C

Årets resultat:
2022: 2.900
2021: 1.522
Bruttofortjeneste:
2022: 6.822
2021: 3.752
Antal ansatte:
7
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 6.822 3.752 1.815 5.511
Årets resultat 2.900 1.522 -441 1.879
Egenkapital I alt 35.303 32.403 30.881 31.322
Status balance 68.727 66.025 64.599 67.637


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 6.822 3.752 1.815 5.511
Personaleomkostninger -2.250 -959 -1.454 -2.279
Af- og nedskrivninger -385 -332 -341 -354
Driftsresultat 4.188 2.460 21 2.878
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -470 -509 -586 -471
Resultat før skat 3.718 1.951 -565 2.409
Skat af årets resultat -818 -429 124 -530
Årets resultat 2.900 1.522 -441 1.879
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 40.510 39.246 38.700 38.959
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 463 798 600 650
Materielle anlægsaktiver i alt 40.973 40.044 39.299 39.609
Anlægsaktiver i alt 40.973 40.044 39.299 39.609
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 44 66 11 62
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 320 151 34 216
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 27.375 25.760 24.859 27.697
Andre tilgodehavender 12 0 216 36
Periodeafgrænsningsposter - 0 27 8
Tilgodehavender i alt 27.707 25.912 25.136 27.957
Likvide beholdninger 2 3 154 9
Omsætningsaktiver i alt 27.753 25.981 25.300 28.028
Aktiver i alt 68.727 66.025 64.599 67.637
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 266 266 266 266
Overført resultat 20.298 17.342 15.765 16.150
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 35.303 32.403 30.881 31.322
Hensættelse til udskudt skat 8.313 8.337 7.890 8.014
Hensatte forpligtelser i alt 8.313 8.337 7.890 8.014
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 169 75 250
Selskabsskat - - - -
Anden gæld 1.678 1.362 298 520
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.935 2.934 2.386 3.665
Gældsforpligtelser i alt 25.111 25.285 25.829 28.302
Passiver i alt 68.727 66.025 64.599 67.637

HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 551010 Hoteller.

HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS blev etableret den 31-12-1995 og holder til på adressen Vindegade 45 5000 Odense C. Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed, handel, import og eksport samt anden efter bestyrelsens skøn hermed stående virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 200.000 kr.

Status: Virksomheden HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS (CVR: 19065995) er AKTIV


CVR nummer

19065995

Adresse

Vindegade 45
5000 Odense C

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31-12-1995

Stamdata for HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
551010 / 551010 Hoteller
P-numre:
1006039506, 1003721226
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
551110 / Hoteller med restauration
31-12-1995 - 30-12-2002
551010 / Hoteller
31-12-2002 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
551010 / Hoteller
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
PBH NR. 23.015 ApS
31-12-1995 - 24-03-1996
HOTEL WINDSOR. ODENSE ApS
25-03-1996 -
Historik for sekundære navne
MILLING HOTELS, VINDEGADE ApS
31-12-1995 -
Adressehistorik
31-12-1995 - 28-09-2018
Vindegade 45
5000 Odense C
ODENSE
29-09-2018 - 18-10-2018
Vindegade 45
5000 Odense C
ODENSE
19-10-2018 -
Vindegade 45
5000 Odense C
ODENSE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1996-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
1997-06-30
Registreret kapital:
200.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.

Relaterede virksomheder