El og Energi Syd ApS CVR-nr 40753052

Status: AKTIV

Knuthenborgvej 34, Maglemer 4930 Maribo

Årets resultat:
2022: -22
2021: -18
Bruttofortjeneste:
2022: -22
2021: -18
Antal ansatte:
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning 357 241 197
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste -22 -18 197
Årets resultat -22 -18 255
Egenkapital I alt 40 40 40
Status balance 40 40 40


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 357 241 197
Bruttofortjeneste -22 -18 197
Personaleomkostninger 0 0 -
Af- og nedskrivninger 0 0 -
Driftsresultat -22 -18 197
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 57
Resultat før skat -22 -18 255
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat -22 -18 255
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Grunde og bygninger 0 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0 0
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt 0 0 -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter - - -
Tilgodehavender i alt 0 0 0
Likvide beholdninger 40 40 40
Omsætningsaktiver i alt 40 40 40
Aktiver i alt 40 40 40
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat - - -
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - -
Egenkapital i alt 40 40 40
Hensættelse til udskudt skat 0 0 -
Hensatte forpligtelser i alt 0 0 -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser - - -
Selskabsskat - - -
Anden gæld - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 0
Gældsforpligtelser i alt 0 0 0
Passiver i alt 40 40 40

El og Energi Syd ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

El og Energi Syd ApS blev etableret den 28-08-2019 og holder til på adressen Knuthenborgvej 34, Maglemer 4930 Maribo. Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden El og Energi Syd ApS (CVR: 40753052) er AKTIV


CVR nummer

40753052

Adresse

Knuthenborgvej 34, Maglemer
4930 Maribo

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28-08-2019

Stamdata for El og Energi Syd ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1024991047
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
28-08-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
El og Energi Syd ApS
28-08-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
28-08-2019 -
Knuthenborgvej 34
4930 Maribo
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-08-29
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder