TEH-Elservice ApS CVR-nr 40762140

Status: AKTIV

Mågevej 1, Skelstrup 4930 Maribo

Årets resultat:
2022: 4
2021: 40
Bruttofortjeneste:
2022: 437
2021: 477
Antal ansatte:
1
Beløb i 1000 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 437 477 385
Årets resultat 4 40 -16
Egenkapital I alt 52 64 24
Status balance 287 188 285


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - -
Bruttofortjeneste 437 477 385
Personaleomkostninger -417 -424 -405
Af- og nedskrivninger - - -
Driftsresultat - - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - -
Andre finansielle omkostninger -1 -1 -1
Resultat før skat 8 52 -20
Skat af årets resultat - - -
Årets resultat 4 40 -16
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - -
Grunde og bygninger - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - -
Materielle anlægsaktiver i alt - - -
Anlægsaktiver i alt - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - -
Forudbetalinger for varer - - -
Varebeholdninger i alt - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 168 43 87
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - -
Andre tilgodehavender - - -
Periodeafgrænsningsposter 8 28 14
Tilgodehavender i alt 176 71 111
Likvide beholdninger 111 117 174
Omsætningsaktiver i alt 287 188 285
Aktiver i alt 287 188 285
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40
Overført resultat 0 24 -16
Foreslået udbytte for regnskabsåret 12 - -
Egenkapital i alt 52 64 24
Hensættelse til udskudt skat - - -
Hensatte forpligtelser i alt - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 115 55 102
Selskabsskat 4 8 -
Anden gæld 116 62 121
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 235 124 261
Gældsforpligtelser i alt 235 124 261
Passiver i alt 287 188 285

TEH-Elservice ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

TEH-Elservice ApS blev etableret den 03-09-2019 og holder til på adressen Mågevej 1, Skelstrup 4930 Maribo. Selskabets formål er at drive virksomhed som elektriker, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden TEH-Elservice ApS (CVR: 40762140) er AKTIV


CVR nummer

40762140

Adresse

Mågevej 1, Skelstrup
4930 Maribo

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

03-09-2019

Stamdata for TEH-Elservice ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1025003221
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
03-09-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
TEH-Elservice ApS
03-09-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
03-09-2019 -
Mågevej 1
4930 Maribo
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-09-04
Slut på første regnskabsperiode:
2020-12-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder