ØSTERGADES EL ApS CVR-nr 33969031

Status: AKTIV

C. E. Christiansens Vej 5 4930 Maribo

Årets resultat:
2022: 531
2021: 566
Bruttofortjeneste:
2022: 2.597
2021: 2.426
Antal ansatte:
5
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 2.597 2.426 1.857 1.736
Årets resultat 531 566 202 60
Egenkapital I alt 1.414 883 999 797
Status balance 2.284 2.162 2.185 1.416


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 2.597 2.426 1.857 1.736
Personaleomkostninger -1.889 -1.681 -1.582 -1.649
Af- og nedskrivninger -26 -14 -10 -6
Driftsresultat 682 731 265 81
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -8 -8 -6 -5
Resultat før skat 682 727 261 82
Skat af årets resultat - -161 -58 -21
Årets resultat 531 566 202 60
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 78 40 34 24
Materielle anlægsaktiver i alt 78 40 34 24
Anlægsaktiver i alt 96 58 52 42
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 272 276 239 173
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 272 276 239 173
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 913 904 1.059 552
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 0 63 - -
Periodeafgrænsningsposter 22 20 28 28
Tilgodehavender i alt 1.222 1.366 1.720 1.042
Likvide beholdninger 694 462 173 158
Omsætningsaktiver i alt 2.188 2.104 2.133 1.374
Aktiver i alt 2.284 2.162 2.185 1.416
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 100 100 250 250
Overført resultat 974 783 749 547
Foreslået udbytte for regnskabsåret 340 - - 0
Egenkapital i alt 1.414 883 999 797
Hensættelse til udskudt skat 18 29 11 19
Hensatte forpligtelser i alt 18 29 11 19
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 204 159 290 211
Selskabsskat 19 130 48 -
Anden gæld - 962 816 389
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 852 1.251 1.154 600
Gældsforpligtelser i alt 852 1.251 1.174 600
Passiver i alt 2.284 2.162 2.185 1.416

ØSTERGADES EL ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 432100 El-installation.

ØSTERGADES EL ApS blev etableret den 24-10-2011 og holder til på adressen C. E. Christiansens Vej 5 4930 Maribo. Selskabets formål er drift af elinstallationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.

Status: Virksomheden ØSTERGADES EL ApS (CVR: 33969031) er AKTIV


CVR nummer

33969031

Adresse

C. E. Christiansens Vej 5
4930 Maribo

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24-10-2011

Stamdata for ØSTERGADES EL ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
432100 / 432100 El-installation
P-numre:
1017215481
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
432100 / El-installation
24-10-2011 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ANPARTSSELSKABET AF 25.10.2011
24-10-2011 - 24-10-2011
ØSTERGADES EL ApS
25-10-2011 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
24-10-2011 -
C. E. Christiansens Vej 5
4930 Maribo
LOLLAND
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2011-10-25
Slut på første regnskabsperiode:
2012-12-31
Registreret kapital:
100.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af direktionen.

Relaterede virksomheder