B&Ø Cross ApS CVR-nr 38864475

Status: AKTIV

Vævervej 4 B 8800 Viborg

Årets resultat:
2022: -19
2021: 4
Bruttofortjeneste:
2022: 38
2021: 5
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 38 5 -6 19
Årets resultat -19 4 -5 14
Egenkapital I alt 35 54 50 54
Status balance 70 60 60 60


Beløb i 1000 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 38 5 -6 19
Personaleomkostninger -62 0 0 0
Af- og nedskrivninger - - - 0
Driftsresultat -24 5 - -
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger 0 0 0 -
Resultat før skat -25 5 -6 19
Skat af årets resultat - - - -
Årets resultat -19 4 -5 14
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger - - - -
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - 0
Materielle anlægsaktiver i alt - - - 0
Anlægsaktiver i alt 4 - - -
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer - - - -
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt - - - -
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser - - - -
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - - -
Andre tilgodehavender 27 60 60 60
Periodeafgrænsningsposter 11 - - -
Tilgodehavender i alt 44 60 60 60
Likvide beholdninger 22 - - -
Omsætningsaktiver i alt 66 60 - -
Aktiver i alt 70 60 60 60
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat -15 4 0 4
Foreslået udbytte for regnskabsåret - - - -
Egenkapital i alt 35 54 50 54
Hensættelse til udskudt skat - - 0 2
Hensatte forpligtelser i alt - - - -
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 34 5 10 4
Selskabsskat 1 1 - -
Anden gæld 0 - - -
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 35 6 - -
Gældsforpligtelser i alt 35 6 - -
Passiver i alt 70 60 60 60

B&Ø Cross ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 931300 Fitnesscentre.

B&Ø Cross ApS blev etableret den 16-08-2017 og holder til på adressen Vævervej 4 B 8800 Viborg. virksomhedens formål er at udøve virksomhed med drift at fitnesscenter samt aktiviteter i tilknytning hertil Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden B&Ø Cross ApS (CVR: 38864475) er AKTIV


CVR nummer

38864475

Adresse

Vævervej 4 B
8800 Viborg

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16-08-2017

Stamdata for B&Ø Cross ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
931300 / 931300 Fitnesscentre
P-numre:
1022757330
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
931300 / Fitnesscentre
16-08-2017 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
B&Ø Cross ApS
16-08-2017 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
16-08-2017 - 08-09-2023
Farvervej 29
8800 Viborg
VIBORG
09-09-2023 -
Vævervej 4 B
8800 Viborg
VIBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2017-08-17
Slut på første regnskabsperiode:
2018-09-30
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--10-01
Regnskabsperiode slutter:
--09-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af direktionen

Relaterede virksomheder